Đối tượng gia nhập

– Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán ;

– Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ;

024 3972 8133