Phó chủ tịch

Các phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp Hành bầu, là người giúp cho Chủ tịch Hiệp hội theo dõi , chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Các phó Chủ tịch Hiệp hội thực hiện theo qui chế của Ban Chấp Hành Hiệp hội.

Tin Liên Quan

024 3972 8133