NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

  1. Tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính; các định chế tài chính góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam.
  2. Hỗ trợ hội viên thông qua các hình thức:

a. Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thị trường tài chính, xúc tiến đầu tư;

b. Thu nhập và cung cấp thông tin về tình hình thị trường tài chính Việt Nam;

3.  Đại diện Các nhà đầu tư tài chính xây dựng và phát triển các quan hệ hợp tác với các Hiệp hội, Hội khác nhằm thiết lập mối quan hệ giữa nhà đầu tư tài chính và nhà đầu tư chiến lược để góp phần phát triển thị trường tài chính và môi trường đầu tư Việt Nam.

4. Bảo vệ quyền lợi hợp phát của hội viên.

5. Thực hiện các quạn hệ hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền và quảng bá về hoạt động của Hiệp hội, phổ biến thông tin. Xây dựng cơ quan ngôn luận của Hiệp hội như thành lập trang tin điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ để bảo đảm hoạt động thường xuyên của Hiệp hội theo qui định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội

 

 

Tin Liên Quan

024 3972 8133