Tổng thư ký

Ông Phùng Anh Tuấn

Chức vụ: Tổng Thư Ký Hiệp Hội VAFI| Luật sư trưởng công ty Luật VCI Legal

Nhiệm kỳ: 2016-2021

Học vấn: Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh; Cử nhân luật, Trường
Đại học Luật TP. HCM, chuyên ngành luật kinh tế
; Thạc sĩ luật, Trường Đại học Luật
NORTHWESTERN, Chicago, Tiểu Bang Illinois, Hoa Kỳ, chuyên ngành luật thương mại
(công ty, sáp nhập và mua lại công ty, chống độc quyền, chứng khoán, ngân hàng, vốn kinh
doanh, sở hữu trí tuệ…)

 

 

 

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133