Đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn cho Nền kinh tế với lãi suất huy động giảm mạnh.

Lãi suất trái phiếu chính phủ & trái phiếu doanh nghiệp hiện hành & trong các năm qua còn rất cao so với các nước trong khu vực và các quốc gia phát triển, (cao hơn 2 lần về trái phiếu chính phủ và gấp 3 lần về trái phiếu doanh nghiệp ). Mặt khác Việt Nam chưa tạo dựng khuôn khổ pháp lý an toàn hiệu quả cho khu vực dân cư tham gia đông đảo tích cực vào thị trường trái phiếu.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133