Mẫu đơn đăng ký Hội viên cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

———–*****—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Kính gửi: Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

Tên cá nhân:………………………………………………………….Giới tính:………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………….

CMTND số………………………………ngày cấp……………………..nơi cấp ……………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ đơn vị: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: CQ……………………………. NR:……………………………………..

Fax:……………………. ĐTDĐ : …………………….Email: …………………………………

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội, tôi tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội Các nhà đầu  tư tài chính Việt Nam và cam kết sẽ thực hiện đúng các điều quy định của Điều lệ Hiệp hội.

                                                          Hà Nội, ngày        tháng       năm 202

                                                                                                        Ký tên

Đơn đăng ký xin gửi về : Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

Tầng 6 – Tòa nhà Đa Năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel / Fax:  024. 3972 8133

Email: office@vafi.org.vn

Website: www.vafi.org.vn

 

024 3972 8133