Mẫu đơn đăng ký Hội viên tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———*****——-

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

Kính gửi: Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

Tên doanh nghiệp,đơn vị :……………………………………………………

Trang Website doanh nghiệp : ………………………………………………

Tên giao dịch quốc tế :  ……………………………………………………..

Tên viết tắt : ………………………………………………………………….

Địa chỉ :………………………………………………………………………

Điện thoai:……………………Fax:…………….Email:…………………….

Người đại diện (Ông/ Bà):……………………………….Chức vụ:…………

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Chi nhánh (nếu có):……………………………………………………………

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………

Hình thức sở hữu :

Doanh nghiệp nhà nước

 

Doanh nghiệp tư nhân

 

Công ty cổ phần

 
 

Công ty TNHH
Sự nghiệp

 

Giấp đăng  ký kinh doanh số:…………………cấp ngày :……………………

Đơn vị cấp:……………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hiệp hội, chúng tôi tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Viêt Nam và cam kết sẽ thực hiện đúng các điều quy định của Điều lệ Hiệp hội.

Ngày       tháng       năm 202

Ký tên và đóng dấu

 

Đơn đăng ký xin gửi về: Hiệp hội Các nhà đầu  tư tài chính Việt nam

Tầng 6 – Tòa Nhà Đa Năng , Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy , Hà Nội

Tel/fax: (024). 3972 8133

Email:   office@vafi.org.vn

Web: www.vafi.org.vn

Mau don dang ky to chuc

File Đính Kèm

024 3972 8133