Cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế nhà nước

Tiến trình cổ phần hóa DNNN được 30 năm, Việt Nam thu được rất nhiều thành công & bài học kinh nghiệm của tiến trình đổi mới DNNN. Đa phần  DNNN đã được cổ phần hóa và sau đó được niêm yết trên thị trường chứng khoán;  Một số DNNN lớn & tập đoàn kinh tế lớn trong lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm… đã được cổ phần hóa thành công và đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển  thị trường chứng khoán & có tốc độ phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn với các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tin Liên Quan

024 3972 8133