VAFI công bố Chủ tịch và Tổng Giám Đốc HOSE vi phạm nặng Quy chế Công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

1/. Tại văn bản số 842/HHĐTTC ngày 6/2/2015 , VAFI khẳng định Chủ tịch HĐQT và TGĐ của HOSE đã không thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của HOSE trong nhiều năm liền, đã không thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước về việc yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phải công khai minh bạch tình hình tài chính tại doanh nghiệp của mình .

2/. Khẳng định công bố trên là hoàn toàn có đầy đủ cơ sở pháp lý như sau :

– Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ v/v ban hành qui chế giám sát tài chính , đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu;

– Căn cứ vào Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014  của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. (Văn bản này cụ thể hóa vài điểm của NĐ 61 đồng thời thúc đẩy DNNN phải thực hiện công bố thông tin theo NĐ 61 ) ;

3/. Theo các văn bản trên thì HOSE phải công bố những thông tin gì ( trích Điều 5 của QĐ 36 ) :

– Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp ;

– Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của HOSE ;

-Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của HOSE ;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của HOSE ;

– Kế hoạch sắp xếp , đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện ;

– Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ;

– Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp ;

4/. Theo Điều 6 của Quyết định 36 qui định về Phương tiện và hình thức công bố thông tin như sau :

– “ Hình thức công bố thông tin gồm : Văn bản và dữ liệu điện tử ;

– Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin sau ….: Các báo cáo bằng văn bản, trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác…

– Đối với cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu ( ở đây là UBCKNN ), phương tiện công bố thông tin gồm : Hệ thống tiếp nhận các báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin điện tử của SSC….

– Doanh nghiệp ( HOSE phải xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử để thực hiện việc công bố thông tin như trên “

5/.  Đối chiếu những qui định được trích nêu trên và nhiều qui định khác tại Nghị đinh 61 & Quyết định 36 thì thấy rằng Chủ tich HĐQT và Tổng Giám đốc HOSE hầu như không thực hiện chế độ công bố thông tin mà nhà nước đã qui định ;

6/. VAFI kiến nghị :

– Căn cứ Theo Điều 19 của NĐ 61 qui định cụ thể về xử lý vi phạm & hình thức kỷ luật, VAFI sẽ có văn bản trực tiếp đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính :

+ Đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và TGĐ HOSE ;

+ Đề nghị có hình thức kỷ luật thích đáng với Chủ tịch UBCKNN – Nguời được nhà nước giao nhiệm vụ là người quản lý trực tiếp vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhưng đã buông lỏng quản lý và không yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cho đúng chủ trương chính sách của nhà nước ;

7/.  Vì sao VAFI có kiến nghị trên ?

– Thị trường chứng khoán là thị trường của minh bạch và ngày càng đòi hỏi minh bạch

– Để bảo đảm thị trường được công khai, công bằng, minh bạch cho mọi đối tượng nhà đầu tư thì bản thân những cá nhân được giao nhiệm vụ gác cửa TTCK hay là những người trực tiếp tổ chức trật tự thị trường phải minh bạch và phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật của nhà nước thì mới có tâm, có sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà nước giao ;

– Những cá nhân giữ vai trò trọng trách mà không am hiểu pháp luật , không tuân thủ pháp luật thì làm sao có khả năng điều hành tốt TTCK ?

+ Nâng hạng thị trường chứng khoán VN ? Đúng nhưng nâng hạng bằng cách nào ? Theo VAFI thì chợ chứng khoán VN vẫn là chợ trời và phải chuyển hóa thành Đại siêu thị văn minh hiện đại, muốn vậy đòi hỏi những người quản lý có năng lực, có phẩm chất, trong sạch, tuân thủ pháp luật cao thì mới dần thực hiện được mục tiêu nói trên.

– Bộ Tài chính là cơ quan tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013, đồng thời được giao nhiệm vụ tổ chức, giám sát và kiểm tra hệ thống doanh nghiệp nhà nước thực hiện chế độ công khai minh bạch thông tin, tuy nhiên đáng tiếc là Bộ hiện chỉ còn quản lý vài DNNN mà để xảy ra tình trạng như trên, phải chăng những doanh nghiệp thuộc Bộ , thuộc UBCKNN ỷ thế là “ con “ hay là người trong ngành để không tuân thủ các qui định của pháp luật ?

8/. Phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng UBCKNN vừa đá bóng vừa thổi còi trong vai trò quản lý các Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký như hiện nay :

– Phải nhanh chóng cổ phần hóa SGDCK và Trung tâm lưu ký,

– Chuyển đại diện cổ phần nhà nước cho đơn vị khác quản lý ( không phải là UBCKNN ) để chuyển hóa chúng không phải là đơn vị trực thuộc SSC, độc lập và là đối tượng quản lý nhà nước của UBCKNN như các công ty niêm yết .

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133