Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

Ngày: 30/12/2021

Tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính; các định chế tài chính góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam. ...

Xem thêm

024 3972 8133