Phó chủ tịch

Phó chủ tịch

Ngày: 30/12/2021

Các phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp Hành bầu, là người giúp cho Chủ tịch Hiệp hội theo dõi , chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền hạn của Các phó Chủ tịch Hiệp hội thực ...

Xem thêm

024 3972 8133