Đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Để TTCKVN phát triển bền vững thì cần phải tăng cường xây dựng lực lượng nhà đầu tư tổ chức lớn mạnh nhiều hơn nữa, để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản sau đây :

I/ Hệ thống các Nhóm giải pháp cơ bản :

1/ Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập và hoạt động các tổ chức đầu tư chứng khoán ;

2/ Loại bỏ những rào cản và bất bình đẳng đang tồn tại hiện nay đối với các tổ chức đầu tư tài chính ;

3/ Cơ chế khuyến khích của nhà nước trong việc phát triển nhà đầu tư tổ chức trong nước ;

4/ Tăng cường khuyến khích nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào công ty đại chúng ;

5/ Tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động các loại hình Quỹ hưu trí và Quỹ từ thiện trong hoạt động đầu tư chứng khoán ;

II/ Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc thành lập và hoạt động các tổ chức đầu tư tài chính:

1/ Cải cách  Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán :

– Hiện nay có nhiều loại chứng chỉ hành nghề liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán…., liên quan đến việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự . Nhìn chung, các loại chứng chỉ hành nghề này ít tác động tích cực đến việc quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, thay vào đó là những rào cản về thủ tục cấp chứng chỉ rườm rà nhiêu khê, phức tạp, mất nhiều công sức , tiền bạc thời gian. Người ta phải lấy được chứng chỉ hành nghề theo qui định của pháp luật mà ít nâng cao được trình độ nghiệp vụ .

– Nên bãi bỏ các loại chứng chỉ hành nghề vì nó không phục vụ cho công tác quản lý nhà nước :

+ Chỉ giữ lại 1 loại chứng chỉ là kiểm tra kiến thức về cập nhập các văn bản qui phạm pháp luật về chứng khoán . Tuỳ theo công việc và chức danh trong doanh nghiệp, UBCKNN có thể đề ra những cấp độ kiểm tra . Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật có thể làm thường xuyên 1 năm/ 1 lần và cần có chế tài .

+ Thực tế hơn 9 năm qua, chứng chỉ hành nghề không thể hiện là công cụ để quản lý nhà nước về kinh doanh chứng khoán, vì vậy UBCKNN nên nghiên cứu công cụ mới là “ Thẻ hành nghề kinh doanh chứng khoán “ cho một số đối tượng tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, loại thẻ hành nghề này được cấp theo yêu cầu của công ty chứng khoán mà không phải thi cử, tuy nhiên qua công cụ thẻ hành nghề  có thể chế tài những vi phạm trong kinh doanh chứng khoán như treo thẻ, thu thẻ có thời hạn, thu thẻ vĩnh viễn….VAFI tin rằng với công cụ này có thể răn đe và khống chế những vi phạm pháp luật về chứng khoán đang ngày càng phát triển trong giai đoạn hiện nay .

2/ Cải cách thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán :

– Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ ở nước ta là phức tạp và khó khăn nhất thế giới . Thủ tục là khó khăn nhưng không thể hiện được chất lượng của công ty quản lý quỹ, cản trở này cần phải được cải cách theo thông lệ thế giới .

– Thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán lại càng khó khăn và phức tạp hơn, trong nhiều trường hợp xin được giấy phép thành lập quỹ thì doanh nghiệp mất cơ hội huy động vốn hoặc làm cho các nhà đầu tư nản lòng, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài .

– Thủ tục thành lập quỹ đầu tư chứng khoán cần được cải cách theo hướng :

+ Đối với Quỹ thành viên : Cho phép công ty quản lý quỹ huy động vốn từ các thành viên, sau đó chỉ làm thủ tục đăng ký với UBCKNN với thời gian nhận giấy đăng ký không quá 2 tuần . Việc huy động vốn từ các thành viên không khác gì việc huy động vốn từ 1 số tổ chức và cá nhân để thành lập doanh nghiệp mới, vì vậy thủ tục thành lập quỹ thành viên cần phải đơn giản như thành lập doanh nghiệp .

+ Đối với Quỹ công chúng :

> Cũng cần cắt giảm 80% những thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian cấp phép trong vòng 1 tháng ;

> Bên cạnh việc loại bỏ nhiều thủ tục hành chính phức tạp, cũng cần có thêm những biện pháp để bảo vệ công chúng đầu tư từ việc chỉ cho phép công ty quản lý quỹ có uy tín được thành lập Quỹ công chúng. Để thực hiện việc này thì nên qui định : Pháp nhân nắm giữ  khoảng 25% tổng số chứng chỉ quỹ hoặc phải có tổ chức tài chính đứng ra bảo lãnh 30% tổng số chứng chỉ quỹ được phát hành ;

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133