Hướng dẫn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký Hội viên cá nhân

Ngày: 30/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ———–*****————— ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Kính ...

Xem thêm

Mẫu đơn đăng ký Hội viên tổ chức

Ngày: 30/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———*****——- ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Kính gửi: Hiệp hội Các ...

Xem thêm

Hướng dẫn Đăng ký

Ngày: 29/12/2021

Trình tự đăng ký gia nhập Các tổ chức, cá nhân muốn gia nhập hiệp hội điền thông tin vào mẫu đăng ký tương ứng (lấy trên website, hoặc tại văn phòng VAFI). Gửi bản đăng ký về văn phòng VAFI ( gửi qua ...

Xem thêm

024 3972 8133